Sieci biznesowe – narzędzie strategiczne dla przedsiębiorstw
Obłokani: Sieci biznesowe – narzędzie strategiczne dla przedsiębiorstw
Marcin Bogucki - Intelligent Spend Advisor, SAP Polska

Jaśnie Panujący

Zobacz film
Sieci biznesowe – narzędzie strategiczne dla przedsiębiorstw

W jakim kierunku podąża rozwój firm? „Przedsiębiorstwo przyszłości” będzie działać bez silosów, zmniejszy liczbę barier między poszczególnymi departamentami biznesowymi oraz zwiększy nacisk na ścisłą integrację z kontrahentami. Zarówno w środowisku B2B, jak i B2C potrzeby i wymagania klientów będą sprawnie wpływać do firmy, napędzając działania mające na celu sprostanie im i wdrażanie innowacji. Produkty będą opracowywane i dostarczane przez połączony ekosystem partnerów i przedsiębiorstw, zwiększając wartość całego układu, gdzie całość jest lepsza niż suma jej części. 


Dowiedz się, jakie są źródła takich trendów i jak przygotować swoje przedsiębiorstwo, aby stało się beneficjentem tych zmian.


Z mojego wpisu dowiesz się:

• Na czym polega zmiana postrzegania otoczenia biznesowego z dawnego – liniowego, na nowoczesny – sieciowy,

• Po co robić coś, coś ktoś inny może zrobić za Ciebie lepiej?,

• Dlaczego warto unifikować dane,

• Czy podłączenie przedsiębiorstwa do sieci biznesowych pozwala przyspieszyć wejście firmy na ścieżkę cyfrowej transformacji.

 

Firmy działają na coraz trudniejszych rynkach i mierzą się z coraz bardziej złożonymi wymaganiami stawianymi przed nimi przez klientów, konkurencję, regulatorów i właścicieli. 


Wyzwania dotyczą m.in. efektywności działania, tempa rozwoju i dopasowania produktów czy ograniczenia wpływu działalności na środowisko naturalne. Dawno wykroczyły poza możliwości „sprawcze” pojedynczego przedsiębiorstwa. 


Organizacje poszukują rozwiązań pozwalających na szybkie reagowanie na zmiany technologiczne, skutki katastrof naturalnych, osiągnięcie jak największego zasięgu informacyjnego zarówno o produkcie własnym jak i dostawcach i możliwości redukcji kosztów.


Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie dokonała się zmiana postrzegania otoczenia biznesowego z dawnego – liniowego, na nowoczesny - sieciowy.


Dodatkową motywacją do wdrożenia sieci biznesowych w codzienny cykl funkcjonowania firmy są zmieniające się globalne trendy biznesowe. 


Po co robić coś, co ktoś inny może zrobić za Ciebie lepiej?

Coraz częściej produkty czy usługi dostarczane są w ramach wieloaspektowej współpracy z różnymi podwykonawcami zamiast za pośrednictwem „liniowych” łańcuchów dostaw. Coraz częściej właściciele firm zadają sobie pytanie, czy lepiej jest coś wytworzyć samemu, czy nabyć na rynku (make or buy). 


Konieczność odpowiedzi na to pytanie wywołana jest coraz większym stopniem skomplikowania samego produktu końcowego, koniecznością obniżenia kosztu jego produkcji, jak również zwiększającym się stopniem specjalizacji partnerów biznesowych w poszczególnych dziedzinach czy branżach.


Naturalną konsekwencją są partnerstwa i współpraca między firmami, które stopniowo ewoluują ze sposobu na przezwyciężenie jednorazowej trudności, do poziomu strategicznego – nawiązywania długoterminowych relacji biznesowych z kwalifikowanymi kontrahentami, opartych na wspólnych korzyściach, rozwoju i wzroście. 


Taki rodzaj partnerstwa pozwala firmom optymalizować zasoby i skupić się na swoich silnych stronach oraz przekierować energię i zasoby na pracę nad działaniami strategicznymi. 


Less is more

W ramach optymalizacji procesów wymiany informacji firmy dążą do zmniejszenia liczby źródeł ich pochodzenia, a tym samym do zunifikowania danych, które później można łatwo i szybko przetwarzać. Mniejsza liczba źródeł czy połączeń zapewnia niższe koszty, większą elastyczność i szybkość pozyskiwania lub wymiany informacji. 


Zależność tę można łatwo zobrazować na przykładzie zarządzania relacjami z dostawcami czy klientami. Wiele firm, przez historię wcześniejszych akwizycji, niejednokrotnie kontaktuje się z tym samym kontrahentem za pomocą różnych kanałów (systemów), bardzo często dane związane z kontrahentami są powielone, mają różne struktury. Wszystko to powoduje, że raportowanie, a dalej korzystnie tych danych jest utrudnione i czasochłonne, a przecież nie możemy skutecznie zarządzać czymś, czego nie potrafimy zmierzyć. Wykorzystanie w tym celu sieci, które łączą odbiorców z dostawcami oraz sieciami stron trzecich (np. wywiadownie gospodarcze), umożliwia firmom maksymalizację korzyści w tym zakresie przy minimalizacji kosztów, ryzyka i złożoności.


Sharing is caring

Firmy zaczęły zdawać sobie sprawę z tego, że koszty niewdrażania innowacji są o wiele wyższe niż ewentualne koszty związane na przykład z utratą własności intelektualnej wynikającą z otwartego podejścia do dzielenia się pomysłami. Zarządzający przekonali się o korzyściach wynikających z „otwartego” podejścia do problemów, jakie muszą na co dzień rozwiązywać, a dostęp do sieci biznesowych pozwala na wyszukanie, analizę i ewentualne wykorzystanie rozwiązań, czasem pochodzących z niekonwencjonalnych źródeł jak uczelnie, think tanki czy start-up’y. 


Rosnąca potrzeba zwiększania pozytywnego „doświadczenia” klientów i konieczność szybkiej ewolucji dostarczanych produktów i usług doprowadziły do zwiększenia zapotrzebowania na skuteczną wymianę informacji zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i komunikację między partnerami biznesowymi. 


Tylko dzięki wdrożeniu filozofii „rozszerzonego przedsiębiorstwa”, otwartego na kreatywne podejście do współpracy z partnerami biznesowymi, współdzielonego radzenia sobie z wyzwaniami przy jednoczesnej przejrzystości i jasności warunków tej współpracy, firmy będą w stanie ewoluować w tempie, które pozwoli im nadążyć za konkurencją.


Korzystanie ze zdolności sieci biznesowych do zwiększenia szybkości i jakości przepływu informacji między organizacjami pozwala przedsiębiorstwom na osiąganie korzyści dotyczących wszystkich obszarów ich działalności, a co chyba ważniejsze, korzyści te nie są jednorazowe. Możliwość ich długoterminowej realizacji wspiera strategiczne cele firm i pozwala na budowanie trwałych przewag konkurencyjnych.


Komunikacja i współpraca

Usprawnienie przepływu informacji i danych w sieci jest katalizatorem dalszych działań. 

SAP Business Network
Rysunek 1. SAP Business Network - żródło: www.sap.com

Wydarzenia ostatnich kilkunastu miesięcy uwidoczniły kolejną wartość wynikającą z „usieciowienia” otoczenia organizacji. Liniowe łańcuchy dostaw okazały się bardziej podatne na zakłócenia związane ze słabym przepływem informacji – na przykład informacje o niedostępności czy ograniczeniu produkcji. Problem jednego ogniwa takiego łańcucha wpływał dramatycznie na wydajność całości, podczas gdy w sieci, właśnie dzięki szybkiemu dostępowi do danych i informacji jeden, borykający się z problemami „węzeł” był szybko zastępowany przez inny, który przejmował jego rolę w całym systemie powiązań. 


Rozwój i sustainability 

W dobie coraz szybciej zmieniających się wymagań klientów, coraz ostrzejszych wymagań środowiskowych i skupieniu na zrównoważonym rozwoju, sieci biznesowe przychodzą z kolejną porcją udogodnień. Otwartość i przejrzystość będące immanentną ich cechą sprzyjają szybkości pozyskiwania informacji o nowych technologiach czy patentach, wzmagając tempo wdrażania coraz  to bardziej innowacyjnych rozwiązań w samym produkcie czy procesie jego wytworzenia. Wyjście sieci poza zwykłe udostępnianie informacji transakcyjnych, przepływ informacji o klientach, nowych rozwiązaniach, „współdzielenie” wyzwań powoduje, że skraca się cyklu obiegu informacji i „dystans” dzielący lokalny start-up od przedsiębiorstwa o zasięgu globalnym, a możliwość pozyskania w szybkim tempie nowych partnerów biznesowych zapewnia wszystkim uczestnikom sieci wzrost i przewagę konkurencyjną. Jednocześnie dane udostępniane w sieci biznesowej mogą podlegać dokładniejszej kontroli i być bezpośrednio udostępniane zainteresowanym stronom. Może to znacznie zwiększyć pewność tego, że surowiec lub półprodukt pochodzą z odpowiedniego źródła, co zmniejsza ryzyko narażenia na zakłócenie ciągłości w procesie wytwarzania czy w efekcie utratę reputacji. 

Circular Economy
Rysunek 2. Circular Economy - źródło - https://www.europarl.europa.eu/

Podłączenie przedsiębiorstwa do sieci biznesowych pozwala przyspieszyć spełnienie coraz częściej pokazywanej jako cel strategiczny - obietnicy wejścia firmy na ścieżkę cyfrowej transformacji. Wymagane do efektywnego działania takiego układu połączenie między sieciami, przedsiębiorstwami, ale również połączenie z klientem wymusza na firmie podjęcie działań rozwojowych udrażniających kanały przepływu informacji i możliwość analizowania i wyciągania wniosków z coraz większej liczby dostępnych danych.


Aktywa firm mogą być lepiej wykorzystywane, a wspólne decyzje wsparte analizą współdzielonych danych mogą być podejmowane szybciej i z większą pewnością. Suma tych wartości znacznie przewyższy to, co można by osiągnąć, gdyby każda firma dążyła do swoich celów na własną rękę. 

Tak jak pisałem we wstępie opisane wyżej trendy wyznaczają kurs w kierunku „przedsiębiorstwa przyszłości”, kierunku w jakim rozwijać będą się firmy. „Przedsiębiorstwo przyszłości” będzie działać bez silosów, będzie zmniejszać liczbę barier między poszczególnymi departamentami biznesowymi oraz zwiększać nacisk na ścisłą integrację z kontrahentami. Zarówno w środowisku B2B, jak i B2C potrzeby i wymagania klientów będą sprawnie wpływać do firmy, napędzając działania mające na celu sprostanie im i wdrażanie innowacji. Produkty będą opracowywane i dostarczane przez połączony ekosystem partnerów i przedsiębiorstw, zwiększając wartość całego układu, gdzie całość jest lepsza niż suma jej części.


SAP Business Networks

Firma SAP od lat inwestuje w rozwój sieci biznesowych pomagając swoim klientom budować odporność na globalne zakłócenia i zachować elastyczność, której potrzebują aby przekształcać dotychczas wykorzystywane modele biznesowe, prowadzić działalność w sposób możliwie najbardziej zrównoważony, łączyć partnerów, łańcuch dostaw i dane za pośrednictwem SAP Business Network (https://www.sap.com/poland/products/business-network.html).

Autor
Marcin Bogucki
Intelligent Spend Advisor
SAP Polska
Konferencja online RISE with SAP
Konferencja RISE with SAP

23 czerwca 2021 odbyła się konferencja RISE with SAP. Wejdź na stronę wydarzenia i zobacz nagrania. To niepowtarzalna szansa na rozpoczęcie lub przyspieszenie transformacji biznesowej pod okiem ekspertów.

Contact Form